Nieubłaganie zbliża się koniec marca, a co za tym idzie mija termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej CIT.

W tym roku ustawodawca nie zdecydował się na wydłużenie terminu, co miało miejsce w poprzednich dwóch latach – wówczas terminem na złożenie deklaracji był 30 czerwca. Termin złożenia deklaracji upływa 2 kwietnia, ponieważ dwa poprzednie dni są dniami wolnymi od pracy – poniedziałek wielkanocny i niedziela wielkanocna.

Jeżeli jednak rok podatkowy danego podatnika nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas termin na złożenie deklaracji CIT upływa z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Kto składa deklarację CIT?

Ustawodawca przewidział, że deklarację CIT muszą złożyć wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych za wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1  ustawy o CIT (przede wszystkim podmioty państwowe i samorządowe takie jak Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, NFOŚiGW i inne). Stąd fundamentalne dla złożenia deklaracji jest rozeznanie, kto jest owym podatnikiem.

Jak sama nazwa ustawy wskazuje obowiązki w tym zakresie dotyczą przede wszystkim osób prawnych – a więc spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym w organizacji), stowarzyszeń i fundacji, ale też obowiązkiem są sukcesywnie obejmowane niektóre spółki osobowe (od 2014 r. – spółki komandytowo – akcyjne, od 2021 r. – spółki komandytowe oraz spółki jawne – w przypadku posiadania wspólników niebędących osobami fizycznymi, dla których nie złożono szczególnej deklaracji CIT-15j). Co istotne, 2024 r. będzie pierwszym rokiem, w którym fundacje rodzinne założone w 2023 r. złożą swoje deklaracje. Podatnikiem może być również specjalnie powołana do tego grupa spółek powiązanych – tj. PGK (Podatkowa Grupa Kapitałowa)  – dla niej deklarację składa spółka dominująca.

Do którego urzędu złożyć deklarację?

Ustawa o podatku CIT nie daje odpowiedzi na to, do którego urzędu skarbowego należy złożyć deklarację. Z pomocą przychodzi rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego zasadniczo ustala się zgodnie z adresem siedziby podmiotu. Wyjątkiem są nierezydenci, dla których przewidziano specjalne urzędy skarbowe właściwe dla miejsca prowadzenia działalności nierezydenta, a jeżeli miejsc tych jest więcej niż jedno i znajdują się w więcej niż jednym województwie to właściwym miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Właściwym organem dla podatku u źródła od osób prawnych jest natomiast Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Polski system podatkowy przewidział dla niektórych podmiotów specjalistyczne duże urzędy skarbowe. Można podzielić te podmioty na 3 grupy:

  1. banki spółdzielcze, SKOKI, samorządy terytorialne, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych niebędących osobami fizycznymi, uczelnie i inne podmioty – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem spółek cywilnych mające obroty ponad 3 mln euro i poniżej 50 mln euro,
  2. podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład; NBP, banki krajowe i państwowe w formie spółki akcyjnej; zakłady ubezpieczeń i reasekuracji; spółki publiczne oraz inne podmioty – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem spółek cywilnych mające obroty ponad 50 mln euro,
  3. fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych niebędących osobami fizycznymi, jeżeli stałe miejsca prowadzenia działalności są na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim lub obejmującym część województwa.

Dla grupy pierwszej właściwymi urzędami są te mające zasięg wojewódzki lub obejmujące część województwa, dla grupy drugiej właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, a dla grupy trzeciej właściwym urzędem skarbowym jest Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Rodzaje deklaracji

Najbardziej powszechną deklaracją jest CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych składane celem rozliczenia zapłaconych zaliczek na podatek z podatkiem należnym od wypracowanego dochodu (straty). Jest ono składane w formie elektronicznej wyłącznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (chyba, że za dany rok podatkowy uzyskały wyłącznie dochody zwolnione z podatku CIT i nie składają deklaracji i informacji wymienionych w art. 27a ustawy o CIT – wówczas możliwe jest złożenie w deklaracji papierowej). Za podpisanie i złożenie zeznania są odpowiedzialne osoby reprezentujące podatnika – najczęściej będzie to zarząd zgodnie z reprezentacją w KRS lub działający z zarządem prokurent w przypadku spółek prawa kapitałowego lub wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusz spółki komandytowej lub zarząd fundacji rodzinnej. Podatników w podpisaniu i złożeniu zeznania może reprezentować również pełnomocnik (na podstawie złożonej UPL-1). Co warto jeszcze wiedzieć – deklarację należy złożyć również wtedy, kiedy dany podmiot nie uzyskał żadnych dochodów. Jeżeli natomiast dany podatnik korzysta z ulg/zwolnień, wówczas do deklaracji zobowiązany będzie załączyć dodatkowe załączniki – i tak, są to (najistotniejsze):

  • CIT-8/O  – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych od podatku, w której podatnik wykazuje jakich odliczeń od dochodu dokonał np. rozliczenia straty z lat ubiegłych czy odliczenia darowizn oraz jakie dochody wolne od podatku osiągnął np. dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Załącza go również podmiot działający na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu (dodatkowo te podmioty składają informację o osiągniętym dochodzie strefowym, dostępnej pomocy strefowej w ujęciu nominalnym i zdyskontowanym w informacji CIT/8S lub CIT/8SP)
  • CIT/BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w której podatnik rozlicza koszty będące kosztami badawczo-rozwojowymi w ramach ulgi B+R,
  • CIT/IP – informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. IP-BOX).
  • CIT/MIT – informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT (tzw. podatkiem od przychodów z budynków liczony jako 0,035% od podstawy opodatkowania – wartości budynków ponad 10 mln zł, wynajmowanych w co najmniej 5% ogółu powierzchni użytkowej).

Dla fundacji rodzinnych ustawodawca przewidział deklarację CIT-8FR.

Jeżeli dany podatnik poniósł bezpośrednio lub pośrednio koszty, o których mowa w art. 24aa ust. 3 ustawy CIT, na rzecz podmiotu powiązanego (tzw. przerzucone dochody), wówczas należy złożyć również informację CIT/PD (informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów).

W 2024 r. podatnicy nie mają jeszcze obowiązku wykazywać wysokość podatku minimalnego (art. 24ca ustawy CIT) w deklaracji CIT/M – niemniej, taki obowiązek powstanie w 2025 r. (w rozliczeniu za 2024 r.).

Drugą kluczową deklaracją (ze względu na popularność opodatkowania w formule tzw. estońskiego CIT) jest CIT-8E – deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek. Deklaracja dotyczy spółek prawa kapitałowego oraz spółek kapitałowych w organizacji, spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej i dotyczy tylko podmiotów, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (czyli tzw. estoński CIT).

Dla podmiotów działających w PGK ustawodawca przewidział deklarację CIT-8AB – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Zeznanie to jest składane dla podatkowej grupy kapitałowej przez reprezentującą ją spółkę dominującą. Zeznanie uzupełnianej jest o załącznik CIT/PGK – informacja o wynikach poszczególnych spółek.

Jednocześnie z końcem marca przypada termin na złożenie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składana w celu poinformowania urzędu o pobranym podatku przez płatnika w imieniu podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (IFT-2/IFT-2R). Informacja dotyczy płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia i przekazania informacji – innymi słowy dotyczy podmiotów realizujących płatności na rzecz nierezydenta z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych bądź niektórych usług niematerialnych (wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT). Z praktycznych względów należy upewnić się, czy do danej płatności zagranicznej nie miał zastosowanie mechanizm pay & refund (tj. obowiązek pobrania podatku przy przekroczeniu wartości 2 mln płatności z tytułu odsetek, dywidend lub należności licencyjnych).

Wzory deklaracji, zeznań podatkowych i informacji są udostępniane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych na stronie https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

Mamy nadzieję, że te krótkie informacje pozwolą Państwu przypomnieć sobie lub rozeznać się w obowiązkach podatników CIT związanych z zakończeniem roku i złożeniem stosownych deklaracji.