7.12. zapadł kolejny korzystny dla Kredytobiorców wyrok TSUE (w sprawie C-140/22), który znacząco ułatwi prowadzone postępowania.

Trybunał orzekł, że:
– oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytu składane przez Kredytobiorców nie są wymagane w świetle przepisów unijnych do unieważnienia umowy kredytu;
– kredytobiorca nie jest zobowiązany do złożenia przed sądem sformalizowanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na unieważnienie umowy kredytu i świadomości skutków jej unieważnienia;
– kredytobiorcy przysługuje prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń bez pomniejszania jej o odsetki.

Dzisiejszy wyrok niewątpliwie jest dobrą informacją dla Kredytobiorców w sporze przeciwko bankom. Do tej pory, powszechnym było zobowiązywanie Kredytobiorców do składania oświadczeń zawierających zgodę na unieważnienie umowy kredytu. Jednak w ocenie Trybunału, uzależnianie unieważnienia umowy kredytu od złożenia oświadczenia przez konsumenta nie jest zgodne z przepisami art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13.

Odejście od praktyki składania oświadczeń niewątpliwie przyczyni się do przyspieszenia toczących się postępowań. Daje również podstawy do zmiany linii orzeczniczej niektórych sądów, zgodnie z którą odsetki ustawowe za zwłokę były zasądzane od dnia złożenia oświadczeń o skutkach unieważnienia umowy kredytu, a nie od dnia złożenia wezwania do zapłaty.

Trybunał orzekł, że banki nie mają prawa do pomniejszania roszczeń Kredytobiorców o ewentualne odsetki, które bankowi by przysługiwały, gdyby umowa pozostała w mocy. Po raz kolejny Trybunał stanął po stronie Kredytobiorców w sporze z bankami uznając, że roszczenia Kredytobiorców nie doznają uszczuplenia w tym zakresie.